Polityka prywatności serwisu myeventeo.com

I. Ochrona danych osobowych

1. O jakich danych osobowych mówimy?

1.1. Jeżeli będziesz chciał założyć konto w naszym serwisie internetowym MYEVENTEO.COM dostępnym online w domenie: www.myeventeo.com oraz w formie aplikacji mobilnej myeventeo.pl (dalej: „Serwis”), a także korzystać z naszych usług lub skontaktować się z nami, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celach wskazanych poniżej, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług, które w nim oferujemy.

2. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka: Boom Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778655, REGON: 382906954, NIP: 5170398211, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

2.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych

2.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych elektronicznie pod adresem e-mail: [kontakt@myeveteo.pl], lub korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: przy ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 881 144 042.

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

3.1. W zależności od tego, z jakich usług będziesz chciał skorzystać, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług oferowanych w Serwisie,
 • prowadzenia konta w Serwisie,
 • korzystania przez Ciebie z innych funkcji Serwisu,
 • nawiązania kontaktu z Tobą (na Twoją prośbę).

3.2. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzanie w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonanie obowiązków prawnych, w tym związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3. Rejestrując się na stronie Serwisu przekazujesz nam swoje dane w postaci daty urodzenia (w celu weryfikacji, czy ukończyłeś 18 lat), a dodatkowo, jeżeli rejestracji dokonujesz przez Twoje konto na Facebook przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook, numer identyfikacyjny (Facebook ID), adres e-mail, zdjęcie profilowe, natomiast jeżeli rejestracji dokonujesz przez Twoje konto na portalu Google lub Apple przekazujesz nam swoje dane: nazwa użytkownika, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by zarejestrować się w Serwisie i korzystać z usług udostępnianych w ramach konta. Korzystając z konta założonego w Serwisie po rejestracji możesz zamieścić tam również inne dane osobowe, w szczególności zdjęcie (niezamieszczenie tych dodatkowych danych nie ma wpływu na zakres możliwości korzystania z Serwisu). Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.4. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty mailowej, w tym formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu przekazujesz nam swoje dane: adres e-mail i ewentualnie numer telefonu jako dane nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.5. Kiedy używasz funkcji wysyłania wiadomości w Serwisie do komunikacji z innymi użytkownikami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tego narzędzia. Co do zasady nie zapoznajemy się z treścią tych wiadomości, jednak możemy to zrobić w przypadku zgłoszenia nadużycia.

3.6 Usługi w Serwisie nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Jeśli zauważymy, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

4. Komu możemy przekazać Twoje dane?

4.1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych pracowników, a także podwykonawców, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, tj.:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia skrzynek pocztowych e-mail Serwisu,
 • osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej i aplikacji mobilnej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,
 • podmioty, które mogą brać udział w świadczeniu na naszą rzecz usług prawnych czy innych usług doradczych,

- wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

4.2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.3. Niektóre z Twoich danych, w zakresie wskazanym w Regulaminie, mogą być widoczne publicznie w Serwisie. Możesz to zmienić korzystając z ustawień prywatności dostępnych na Twoim koncie w Serwisie.

4.4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

5.1 Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, w zależności od tego, która z niżej wymienionych podstaw znajdzie zastosowanie, tj.:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Tobą a Serwisem,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

5.2. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (w przypadku jej archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

6.Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

6.1. Na podstawie RODO przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku:
  1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś, przy czym przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do skorzystania z usług świadczonych w Serwisie, skorzystania z innych funkcji Serwisu lub do nawiązania kontaktu z Tobą.

6.3. Skutkiem niepodania danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane, może być:

 • brak możliwości założenia konta w Serwisie,
 • brak możliwości skorzystania z usługi świadczonych przez Serwis,
 • brak możliwości skorzystania z innych funkcji Serwisu.

6.4. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym poprzez stosowanie na naszej stronie szyfrowania połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6.5. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanym w pkt 1.3. Polityki prywatności.

6.6. Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

6.7. Posiadasz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Możesz tego dokonać za pomocą funkcji „Usuń Konto”. Znajdziesz ją w: Strona główna/Mój profil/więcej opcji/usuń konto. Następnie musisz zaakceptować warunki usunięcia konta i kliknąć przycisk „Usuń konto”. Jeżeli chcesz usunąć swojego konto w MyEventeo pamiętaj, o tym że:

 • twoje bieżące wydarzenia zostaną anulowane,
 • twoje uczestnictwo w wydarzeniach zostaje anulowane,
 • twoje przeszłe wydarzenia, opinie, wiadomości zostają w systemie.

Jeśli zmienisz swoje zdanie, możesz przywrócić swoje konto logując się do MyEventeo za pomocą tego samego adresu e-mail. Masz na to 30 dni, po upływie tego czasu Twoje konto przepadnie bezpowrotnie.

7. Profilowanie

7.1. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania, którego celem jest dostosowanie oferty do konkretnego użytkownika. Wyniki profilowania mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych administratora oraz do dostosowania jego oferty do potrzeb użytkowników, a także do ulepszenia świadczonych usług, m.in. możesz otrzymać propozycję zawarcia umowy o świadczenia usług w zakresie dopasowanym do Twoich zainteresowań. Administrator, na podstawie wyników profilowania nie może podjąć decyzji o zawarciu lub odmowie zawarcia umowy o świadczenie usług z użytkownikiem. Jednocześnie to użytkownik podejmuje samodzielnie decyzję o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych usług.

II. Pliki cookies

1. Strona internetowa Serwisu, jak większość stron internetowych, wykorzystuje tzw. pliki cookies. Oznacza to, że pliki te są zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, tablecie, smartfonie, i mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia, jednocześnie pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z odpowiedniej opcji Twojej przeglądarki masz możliwość zarządzania plikami cookies, co oznacza, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują pliki cookies. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zarządzaniu plikami cookies możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

3. Pliki cookies na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania niej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

III. Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IV. Dodatkowe informacje

Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany Polityki prywatności. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Serwisu wraz ze wskazaniem informacji od jakiego dnia nowa Polityka prywatności obowiązuje, a dodatkowo poinformujemy Cię o tej zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli nie akceptujesz dokonanych przez nas zmian, możesz usunąć swoje konto w Serwisie korzystając z jego ustawień.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.11.2021 roku.